Kế hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung các Quy chế của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục đề xuất dự án đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và dự án đầu tư hạ tầng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số của Trường Đại học Đà Lạt

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết Phiên họp lần thứ 11 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết Phiên họp lần thứ 10 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Nghị quyết phiên họp lần thứ 9 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 12/01/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024


XEM THÊM